فایل رویکرد پیشگیرانه در حفاظت از راهها و جاده ها در فصل سرما

رویکرد پیشگیرانه در حفاظت از راهها و جاده ها در فصل سرما
کلمات کلیدی:حفاظت از راهها و جاده ها,کنترل برف و یخ زدگی راهها,مدیریت نگهداری زمستانی راهها,حفاظت از راهها در زمستان,رویکرد پیشگیرانه در حفاظت از راهها و جاده ها در فصل سرما,دانلود پایان نامه مدیریت نگهداری زمستانی راهها,دانلود پایان نامه مهندسی عمران,دانلود پایان نامه عمران

دانلود پایان نامه رشته عمران

چکیده:

"در این پایان نامه نقش تبادل فناوری در توسعه، ویژگی‌های آن و اقداماتی كه می‌توان با انجام دادن آن‌ها موجب انتقال موفقیت‌آمیز فناوری به كشورهای كمتر توسعه‌یافته گردد، تشریح شده است. "انتقال فناوری مهم‌ترین دلیل تشكیل مجمع جهانی راه (پیارك) می‌باشد به همین دلیل، انتقال فناوری و فناوری انتقال فناوری به كلیه‌ی كشورهای عضو پیارك مربوط می‌گردد. بدیهی است كه دریافت‌كنندگان فناوری با مطرح نمودن كامل نیازهای خود، موجب انتقال موفقیت‌آمیز فناوری خواهند شد. بنابراین پیارك باید از تمامی امكانات خود استفاده نموده و شرایط را برای كشورهای كمتر توسعه‌یافته‌ی عضو این سازمان فراهم آورد تا نیازهای خود را در زمینه‌ی شبكه راه مطرح نمایند. شایان ذكر است كه این مهم از طریق برقراری ارتباط نزدیك‌تر با سازمان‌های منطقه‌ای، سازمان‌دهی سمینارها در كشورهای مربوطه و حتی بهره‌گیری فراوان از صندوق ویژه‌ی پیارك صورت می‌پذیرد. كشورهای عضو پیارك به ویژه كشورهایی كه بخش راه آن‌ها كمتر توسعه یافته است، باید شرایطی را فراهم آورند كه بتوانند نیازهای خود را در زمینه‌ی انتقال فناوری شناسایی و مطرح نمایند"."

هدف این راهنما گسترش شیوه هایی است که محور اصلی آنها کنترل برف و یخ زدگی از طر یق رویکرد پیشگیرانه است . علاوه بر پاسخ به وقایع برف و یخ زدگی از طریق رفتار به موقع، این راهنما به بیان بهترین شیوه های مدیریتی پرداخته است که این امر به پرسنل نگهداری راهها در گسترش بهترین استر اتژی های کنترل برف و یخ زدگی نیز کمک خواهد کرد.

کلمات کلیدی:

حفاظت از راهها و جاده ها

کنترل برف و یخ زدگی راهها

مدیریت نگهداری زمستانی راهها

مقدمه:

راهنمای کنترل برف و یخ زدگی از قسمت های زیر تشکیل شده است:

- فصل اول : به صورت فهرست وار به موضوع طرح های کنترل برف و یخ زدگی منطقه ای می پردازد. این فصل نکات ابتد ایی که در طرح کنترل و برف و یخ زدگی آمده است را معرفی می کند.

- فصل دوم : در این فصل با توجه به اهمیت بحث بهمن و طوفان ها ی زمستانی نظیر کولاک، به چگونگی سازماندهی و برنامه ریزی برای مقابله با این حوادث جوی پرداخته می شود.

- فصل سوم : این فصل به بیان اطلاعات مورد نیاز در ارتباط با منابع دقیق و قابل اطمینان گزارش وضع هوا و پیش بینی آن م ی پردازد. همچنین مطالبی در ارتباط با تهیه و ارایه راهنمای كاربردی هشدارها و راهنما یی های س یستم هواشناسی و پیش بینی هوا در سطح ملی و نقشه برداری حرارتی ارایه شده است.

- فصل چهارم : در این فصل نحوه گزارش نویسی به منظور تحو یل آن به مسؤولین امر در سطوح ناحیه، منطقه، و کل کشور می پردازد.

- فصل پنجم : این فصل به بیان شرح وظایف ناظر نگهداری راه، گروه کنترل برف و یخ، تجهیزات مورد نیاز کارکنان و ایمنی و آموزش ایشان می پردازد.

- فصل ششم : موضوع این فصل نگهدار ی تجه یزات است . این فصل به بیان وشرح قطعات اصلی تجهیزات کنترل برف و یخ زدگی به همراه تصو یر می پردازد . علاوه بر آن لیست کنترل کارهای مربوط به این تجهیزات که باید قبل، در حین وقوع و بعد از طوفان انجام گیرد آورده شده است.

- فصل هفتم: به بررسی مواد شیمیایی می پردازد. این فصل به موضوع انواع مختلف مواد استفاده شده در عملیات کنترل برف و یخ زدگی می پردازد و پیشنهادها یی را در ارتباط با استفاده آنها بیان می کند. همچنین انواع آزما یش های مورد نیاز بر ای هر یک از این مصالح بیان شده و سرانجام ملاحظات زیست محیطی در هنگام استفاده از این مصالح آورده شد هاست.

- فصل هشتم: انجام برنامه ریزی بر ای استفاده از مواد و تجه یزات با توجه به شرایط بارش و دمای سطح جاده، لازمه اجرای موفق عمل یات کنترل برف و یخ زدگی است. در این راستا در این فصل به روش ها ی مختلف نگهداری و پاکسازی پرداخته می شود.

- فصل نهم: در این فصل اطلاعات خاصی به منظور نگهدار ی عرشه پل، درزها،تیرها، ستون ها، و سر ستون ها آورده شده است . به دنبال این اطلاعات نحوه استفاده یا نگهداری مواد ضدیخ و یخ زدا نیز آورده شد هاست.

فهرست مطالب

مقدمه...................................................................................................................... 1

فصل اول: طرح های کنترل برف و ی خزدگی منطقه ای................................................ 5

1-1 . نگرش کلی................................................................................................................ 7

2-1 . طرح های کنترل برف و یخ منطقه ای ......................................................................... 8

فصل دوم: سازماندهی و برنامه ریزی جهت کنترل حوادث زمستان ی نظیر بهمن،کولاک و غیره . 11

1-2 . نگر ش کلی.............................................................................................................. 13

2-2 . بهمن ........................................................................................................................ 14

3-2 . طوفان ...................................................................................................................... 30

فصل سوم: پیش بینی وضع هوا............................................................................... 47

1-3 . نگرش کلی.............................................................................................................. 49

2-3 . مشاوره ها و هشدارها ............................................................................................... 50

3-3 . اطلاعات آب وهوایی................................................................................................ 51

4-3 . نقشه برداری حرارتی................................................................................................ 56

فصل چهارم: مستندسازی و تهیه گزارش عملیات.................................................. 57

1-4 . نگرش کلی.............................................................................................................. 59

2-4 . گزارش نویسی منطقه ای........................................................................................... 60

3-4 . گزارش نویسی محلی ............................................................................................... 61

4-4 . برقراری ارتباط با رسانه ها ....................................................................................... 62

5-4 . ارتباط، هماهنگی و همکاری با کاربران .................................................................. 63

فصل پنجم: پرسنل و نیروی انسانی........................................................................ 69

1-5 . شرح وظایف ناظر بخش نگهداری .......................................................................... 71

2-5 . زمانبندی و آموزش پرسنل...................................................................................... 72

فصل ششم: تجهیزات نگهداری ............................................................................. 78

1-6 . ماشین آلات .............................................................................................................. 89

1-1-6 . نگرش کلی ......................................................................................................... 89

2-1-6 . کامیون کمپرسی.................................................................................................. 89

3-1-6 . گریدر .................................................................................................................. 98

4-1-6 . لودر .................................................................................................................. 101

5-1-6 . برف روب .......................................................................................................... 103

7-1-6 . پخش کننده دریچه ای......................................................................................... 130

8-1-6 . باله برف روب.................................................................................................... 132

9-1-6 . برف خور........................................................................................................... 133

10-1-6 . پخش کننده مواد شیمیایی مایع........................................................................ 138

11-1-6 . دستگاه پیکاپ عملیاتی................................................................................... 139

2-6 . سایر تجهیزات ....................................................................................................... 141

1-2-6 . نگرش کلی ....................................................................................................... 141

2-2-6 . حفاظ های برفگیر.............................................................................................. 141

3-2-6 . نقشه برداری حرارتی ......................................................................................... 143

4-2-6 . سیستم های ضدیخ و یخ زدا............................................................................... 144

فصل هفتم: مواد.................................................................................................. 147

1-7 . نگرش کلی............................................................................................................ 149

2-7 . قابلیت استفاده مواد شیمیایی جامد........................................................................ 150

3-7 . قابلیت استفاده از مواد شیمیایی مایع ..................................................................... 151

4-7 . قابلیت استفاده از مواد شیمیایی جامد از پیش مرطوب شده ................................. 152

5-7 . پیشنهادهایی برای استفاده از مواد شیمیایی مایع.................................................... 152

6-7 . پیشنهادهایی برای استفاده از مواد شیمیایی جامد خشک...................................... 154

7-7 . انواع مواد شیمیایی ................................................................................................. 154

8-7 . آزمایش.................................................................................................................. 157

9-7 . ملاحظات زیست محیطی ....................................................................................... 159

10-7 . ویژگی ها ی فیزیکی و شیمیایی هر یک از مواد................................................... 161

11-7 . نرخ استفاده از هر یک از مواد............................................................................. 165

12-7 . اولویت بندی راهها............................................................................................... 167

13-7 . ذخیره سازی مواد................................................................................................. 168

فصل هشتم: روش های نگهداری و پاکسازی........................................................ 187

1-8 . نگرش کلی............................................................................................................ 189

2-8 . کنترل برف و یخ زدگی......................................................................................... 190

3-8 . الگوی برف روبی انواع راهها ................................................................................. 196

فصل نهم: نیازمندی های نگهداری پل................................................................... 203

1-9 . نگرش کلی............................................................................................................ 205

2-9 . عرشه های پل......................................................................................................... 205

3-9 . درزهای پل ............................................................................................................ 207

4-9 . تیرهای پل ............................................................................................................. 208

5-9 . سر ستون های پل................................................................................................... 209

6-9 . ستون های پل......................................................................................................... 211

7-9 . مواد یخ زدای مناسب.............................................................................................. 213

8-9 . مراجع....................................................................................................................

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت جزوه زیست جانوری:پاورپوینت جزوه زیست جانوری

بیماری های روانی:بیماری های روانی,تعریف سلامتی,سلامتی,تقسیم بندی بیماری های روانی از نظر شدت و ضعف,آستنی,ضعف عصبی,نوروآستنی,وسواس,ترس های مرضی,هیستری,بیماری جسمی ,پارانویا,تغییر شکل شخصیت,انسان پارانویایی,سایکوز,اسکیزوفرنی,درمان اسکیزوفرنی,دوره های مانی,دوره های دپرسیو

پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 4 (ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي) :دانلود رایگان پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 4 (ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي) ,دانلود رایگان پاورپوینت ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي ,پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 4 ,استاندارد حسابداري شماره 4 ,پاورپوینت رایگان استاندارد حسابداري شماره 4, پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره چهار,

نقش کدینگ کانال در بازدهی سیستم ‏‎OFDM‎‏:کدبرداری نرم,دانلود پایان نامه کدینگ کانال,دانلود پایان نامه سیستم OFDM,انتشار چند مسیره,بکارگیری اطلاعات کانال در کدبرداری,نقش کدینگ کانال در بازدهی سیستم ‏‎OFDM‎‏,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برق,دانلود پایان نامه ارشد برق

تاثیر زلزله بر شبکه آب و فاضلاب و تاسیسات آنها:تاسیسات آب و فاضلاب,اثرات زلزله و رانش زمین,تاثیر زلزله بر شبکه آب و فاضلاب,تاثیر زلزله بر شبکه آب و فاضلاب و تاسیسات آنها,بررسی اثرات زلزله بر خطوط انتقال آب و سایر تاسیسات آبرسانی,دانلود مقاله کارشناسی ارشد زلزله,دانلود مقاله کارشناسی ارشد مهندسی عمران

جزوه بیماری شناسی گیاهی:جزوه بیماری شناسی گیاهی

گزارش کارآموزی رشته برق و الکترونیک با عنوان منطقه برق خیام استان تهران:دانلود گزارش کارآموزی,دانلود کارآموزی رشته برق,دانلود گزارش کارآموزی رشته برق,دانلود گزارش کارآموزی منطقه برق خیام استان تهران

بررسی مباحث تئوریک در احزاب سیاسی:احزاب سیاسی,نقش احزاب سیاسی,بررسی تئوری احزاب سیاسی,احزاب سیاسی از نگاه های متفاوت,كاركرد احزاب در نظامهای سیاسی مختلف,دانلود تحقیق احزاب سیاسی,رقابت سیاسی احزاب,صورتهای مختلف رقابت سیاسی

روشهای ازدیاد و صیانت از مخازن برای بهبود عملكرد مخازن نفتی در ایران:ازدیاد برداشت نفت,روشهای ازدیاد از مخازن نفتی در ایران,روش های ازدیاد برداشت از مخازن نفتی,صیانت از مخازن نفتی کشور,بهبود عملكرد مخازن نفتی در ایران,دانلود پایان نامه ازدیاد برداشت از مخازن نفتی,دانلود پایان نامه صیانت از مخازن نفتی,پایان نامه بهبود عملكرد مخازن نفتی

گزارش کارآموزی رشته مکانیک – ساخت و تولید با عنوان چرخ دنده تراشی:چرخدنده,چرخ دنده تراشی,ماشینکاری اسپارک,دانلود گزارش کارآموزی رشته مکانیک – ساخت و تولید با عنوان چرخ دنده تراشی,دانلود کارآموزی رشته مکانیک,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,فروش فایل,انجام پروژه و پایان نامه رشته مکانیک – ساخت و تولید,fileina,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل